1 Formål

Helt uden at du bliver udsat for overvågning, giver NOTICE dig mulighed for, at der bliver holdt øje med, at du har det godt. Du skal bruge en kontaktperson, som kan reagere, såfremt du ikke med forudbestemte tidsintervaller aktiverer en funktion i programmet, som vi kalder: 'MELD ALT VEL'.
NOTICE kan betjenes fra alle enheder, som har internetadgang, og kræver at brugeren har mobiltelefon (helst en smartphone) og en mailadresse. Brugerens kontaktperson skal også have en mobiltelefon og evt. også en mailadresse.


2 Oprettelse

Oprettelsen sker fra siden www.beskedcenter.dk/notice (Vælg knappen 'Oprettelse').
Personlige oplysninger indtastes og der vælges en adgangskode på min. 6 tegn (samme kode skal angives i begge felter).

NOTICE Support hjælper gerne med oprettelsen - tlf 22326102.


TIP: Brug evt. din telefonkalenders vækkefunktion til at blive påmindet om at 'Melde Alt Vel' på samme tidspunkt hver dag.

TIP: Lad evt. din kontaktperson have en nøgle til dit hjem for at gøre det nemt for andre at komme dig til hjælp.


3 Indstillinger

Udover de personlige oplysninger skal der angives 3-4 vigtige indstillinger, for at NOTICE kan fungere optimalt og efter hensigten:

  3.1 Kontaktpersonens mobilnummer og mailadresse.
  3.2 Interval: Tidsinterval i timer for 1. påmindelse efter sidste 'MELD ALT VEL'. (F.eks.: 26)
  Ønskes ingen påmindelser sættes 'Interval' til 0
  Det er også muligt at angive et interval på f.eks. 13 timer, som så betyder, at der skal meldes 'Alt Vel' 2 gange i døgnet for at undgå, at der sendes påmindelser.

  3.3 Respit: Tidsinterval i minutter for påmindelse siden seneste påmindelse (F.eks.: 30)
  3.4 Startside: Indstilling af startside i internetbrowser. Efterlades feltet blank, viderestilles til 'google.dk' efter klik på 'MELD ALT VEL'.


4 Betjening

Ved oprettelsen forpligter brugeren sig til at følge programmets anvisninger og anvende de til formålet tilgængelige teknikker for ikke at skabe unødig ængstelse hos kontaktpersonen.

Indenfor de angivne tidsintervaller sørger brugeren så vidt muligt for at aktivere 'MELD ALT VEL'.
Brugeren bør af praktiske årsager oprette NOTICE som startside i internetbrowseren. Når 'MELD ALT VEL' er aktiveret skiftes der til den sædvanlige startside (se pkt. 3.4).
Såfremt brugeren ikke aktiverer 'MELD ALT VEL', vil der blive sendt følgende påmindelser: *)

  4.1 (A) Mail sendes til brugeren, når timeantallet angivet som 'Interval' overskrides. ('Meld alt vel' kan aktiveres direkte fra den fremsendte mail.)
  4.2 (C) Mail sendes til brugerens kontaktperson, når der er gået yderligere det minutantal, der er angivet som 'Respit'.
   (Kontaktpersonen har mulighed for at 'MELDE ALT VEL' på vegne af brugeren.) Har kontaktpersonen ingen mail, vil handlingen udgå.
  4.3 (B) SMS sendes til brugeren, når der er gået yderligere halvdelen af det minutantal, der er angivet som 'Respit'
  4.4 (D) SMS sendes til brugerens kontaktperson når der er gået yderligere halvdelen af det minutantal, der er angivet som 'Respit'.
  4.5 (X) SMS sendes til brugerens kontaktperson, når knappen 'AKUT-ALARM' aktiveres og BEKRÆFTES.

Påmindelserne 4.1 - 4.5 stoppes så snart brugeren igen har 'MELDT ALT VEL'.


Såfremt der over en periode på mere end 45 dage ikke er registreret aktivitet, vil kontoen blive lukket uden yderligere varsel, og indbetalte beløb vil ikke blive refunderet.

Udbyderen forbeholder sig ret til at afbryde en prøveperiode, såfremt brugeren anvender indstillinger, der står i misforhold til den tilsigtede afvikling af NOTICE - herunder indstillinger der medfører udsendelse af urimeligt mange påmindelser.


Lav en APP-knap på din telefon for hurtigt og nemt at kunne klikke på 'Meld Alt Vel'.


I app'en er der også mulighed for at sende en AKUT-ALARM til din kontaktperson som SMS. Brug den kun i absolut nødstilfælde. På samme sted i App'en er det også muligt at foretage et nødopkald til 1-1-2.


5 Priser gældende fra 1. januar 2021.

Enten: Abonnement pr. kvartal 30 kr. Betales forud.
Eller: Abonnement pr. halvår 55 kr. Betales forud.
Eller: Abonnement pr. år 100 kr. Betales forud.
Gebyr *) for mail-påmindelser 0,50 kr. pr. stk.
Gebyr *) for SMS-påmindelser 1,50 kr. pr. stk.

*) Gebyrer fratrækkes kontosaldoen og vil dermed forkorte den oprindelige forudbetalingsperiode.

Priserne er angivet incl. dansk moms, p.t. 25%.

Beløb opkræves ved fremsendelse af mail så snart kontosaldoen nærmer sig 0 kr. Betaling skal ske til den oplyste bankkonto inden den angivne betalingsfrist. Meddelelse til modtager angives med postnummer + telefonnummer.
Såfremt betalingen udebliver, forbeholder udbyderen sig ret til at slette kontoen 10 dage efter betalingsfristen uden yderligere varsel.

Opkrævede og indbetalte beløb vil ikke blive tilbagebetalt ved evt. lukning/afmelding/sletning af kontoen hos NOTICE.


6 Ansvarsfraskrivelse

Det er brugerens ansvar at angive indstillinger, der sikrer en optimal udnyttelse af NOTICE.
Det er brugerens ansvar at sikre angivelse af kontaktoplysninger på en kontaktperson, som forstår hensigten med NOTICE, samt at kontaktpersonen har indvilget i at forholde sig seriøst til de påmindelser der sendes.
Det er brugerens ansvar at de angivne personlige oplysninger altid er korrekte.

Indehaveren/udbyderen forbeholder sig ret til at lukke en konto, som har været brugt eller forsøgt brugt i strid med hensigten med NOTICE.

En korrekt afviklingen af NOTICE er afhænging af brugernes og brugernes kontaktpersoners korrekte adfærd, stabile internetforbindelser, mobildækning, samt at serveren hos 3.-part, hvor NOTICE-programmet fysisk afvikles, er fuld funktionsdygtig.
Indehaveren/udbyderen af NOTICE kan derfor ikke gøres ansvarlig for fejl og skader, som måtte opstå ved såvel berettiget som uberettiget brug af NOTICE eller ved manglende udførelse af de indbyggede funktioner uanset årsagen hertil.

Udsendelse af påmindelser ved fristoverskridelser aktiveres ved andre tekniske foranstaltninger, der kan svigte.
Indehaveren/udbyderen af NOTICE kan ikke gøres ansvarlig for forsinkede og manglende fremsendelse af påmindelser (mails og SMS'er) ved fristoverskridelser uanset grunden hertil.

Indehaveren/udbyderen er ikke erstatningspligtig i tilfælde af programmets nedlukning uanset årsagen hertil, og er heller ikke forpligtet til – hverken helt eller delvist - at refundere indbetalte og forudbetalte beløb.


7 Privatlivsindstillinger

Brugerens personlige oplysninger bliver alene anvendt og opbevaret til det formål hvortil de er oplyst og videregives ikke til 3-part. Alle oplysninger er beskyttet af tavshedspligt.
Da oplysninger sendes via offentlige kommunikationslinjer (internettet) og mobilnetværk, kan udbyderen ikke garantere, at der ikke kan forekomme uretmæssige datatyverier.
Ved kontoens lukning/afmelding/sletning vil alle data blive slettet.
Der gemmes ingen oplysninger om brugerens aktivitet udover hvad der er nødvendigt for programmets afvikling. Oplysningerne fremgår af siden 'Indstillinger'.
Til statistikformål registreres antallet af hændelser og sidevisninger i NOTICE.

Der anvendes cookies for at huske indstillinger samt for at forbedre den tekniske afvikling af programmet.


Indehaver/udbyder
ANPdata & WEBdesign
CVR-nr. 98491155
Tlf. 22326102


*) Påmindelser


A:
Hej BRUGER

Jeg håber du har det godt.

Du får denne påmindelse, fordi du ikke har 'Meldt alt vel' indenfor den indstillede tidsangivelse.

Hvis det skyldes en forglemmelse, skal du blot klikke på dette link for at 'Melde alt vel' nu:
https://beskedcenter.dk/notice/meld.asp?p=XXXXXXXX
Såfremt du ikke 'Melder alt vel' i NOTICE, vil din kontaktperson få besked om ca. X minutter.


C:
Hej KONTAKT

Du får denne påmindelse, fordi du står som kontaktperson for BRUGER (telefonnr. XXXXXXXX), som ikke har reageret på en påmindelse om at 'Melde alt vel' i NOTICE-programmet.

Hvis du med sikkerhed ved, at personen blot er midlertidigt forhindret i at 'Melde alt vel' nu, kan du evt. selv klikke på dette link:
https://beskedcenter.dk/notice/meld.asp?p=XXXXXXXX


B:
Hej. Du bedes hurtigst muligt 'Melde alt vel' i NOTICE-programmet.


D:
Hej. Du bedes hurtigst muligt kontakte BRUGER (telefonnr. XXXXXXXX), som ikke har reageret på en SMS-besked fra NOTICE.


X:
YDERST VIGTIGT!! Du bedes hurtigst muligt kontakte BRUGER (telefonnr. XXXXXXXX), som lige nu har sendt en AKUTALARM!! med ønske om øjeblikkelig hjælp.